Propovedanje i Teologija

PROPOVED CENTRIRANA EVANĐELJEM – PROPOVED IZ KOJE EVANĐELJE SIJA

Članak
03.09.2023

Da li se film Princeza nevesta ubraja u klasike? Ukoliko su merilo pamtljive opaske, odgovor je definitivno da! Jednu takvu čuvenu opasku u ovom filmu izgovara poznati Inigo Montoja, zbunjen time što Vizini stalno viče: „Nedokučivo!“ Montoja mu na kraju govori: „Stalno koristiš tu reč. Mislim da ona ne znači ono što misliš da znači.“

Kad razmišljam o učestalom pojmu centralnosti evanđelja u propovedanju, setim se Iniga Montoje. Stalno koristimo tu frazu, ali rekao bih da ona ne znači ono što mislimo da znači. Hajde da stoga zajedno razmislimo o ovoj temi.

Šta centralnost evanđelja u propovedanju nije

Kratak spisak negacija može nam pomoći da izoštrimo granice svog razumevanja:

  • Treba negirati da je propoved centrirana evanđeljem samo zbog toga što je zasnovana na Bibliji. Moguće je propovedati Bibliju –  čak i stih po stih, čak i delove o Isusu – na način koji donosi osudu. Sveštenici i Leviti bili su znalci Pisma, a Isus ih je prekorio da su prevideli njegovu Hristocentričnost (Jovan 5:39-40).
  • Treba negirati da je propoved centrirana evanđeljem samo zbog toga što je ponudila ljudima utehu milosti. Milost evanđelja nas teši, ali i presvedočava. Ona opravdava i osveštava. Pruža nam temelj u indikativima i daje da rastemo pomoću imperativa: Oprošteno vam je; sad idite i više ne grešite.
  • Treba negirati da je propoved centrirana evanđeljem samo zbog toga što sadrži osvrt na Isusovu smrt i vaskrsenje za grešnike. Naravno da su Isusova smrt i vaskrsenje za grešnike srž poruke evanđelja (1 Korinćanima 15:1-4), ali sažetak te poruke izdeklamovan po dužnosti, kao da je stavka na spisku zadataka ili obavezna fusnota nije ono što u propovedanju nazivamo centralnošću evanđelja.

ILUSTRACIJA CENTRALNOSTI EVANĐELJA

Reč „centralnost“ predstavlja ono oko čega se najčešće zbunimo. Kada govorimo o propovedanju radosne vesti o Isusu, šta zapravo znači „centralnost“? Dozvolite mi da vam to predstavim ilustracijom. Treba da težimo da evanđelje bude u centru našeg propovedanja kao što je Sunce u centru solarnog sistema. U našem solarnom sistemu, sve kruži oko Sunca, a Sunce sve obasjava i greje. Njegova ogromna masa stvara gravitaciono polje koje čitav sistem drži na mestu, a njegova jarka svetlost i toplota dosežu svako telo u njegovoj orbiti.

Tako treba da bude i sa evanđeljem u našim propovedima. Hrist Spasitelj je Sunce, a Biblija solarni sistem. Svaki odlomak, svaka doktrina, svaka tema – sve treba da se okreće oko spasonosnog Isusovog dela. Isusov život, te njegova smrt i vaskrsenje obasjavaju i greju čitavo Božije otkrivenje, kao i ljude u klupama i samog propovednika. Propoved je centrirana evanđeljem u onoj meri u kojoj odražava ove istine.

U propovedi centriranoj evanđeljem, evanđelje je poput Sunca, jer svaki deo čina propovedanja uvlači u svoju orbitu i tako obasjava i greje čitavu propoved. Propoved centrirana evanđeljem jeste propoved iz koje evanđelje sija.

DIJAGNOSTIČKA PITANJA

Poređenje propovedi sa solarnim sistemom pomaže nam da steknemo sliku, ali potrebno nam je i nešto praktičnije. Da li postoji način da procenimo koliko smo efikasno centrirali propoved? Slede tri dijagnostička pitanja koja u tome mogu da nam pomognu. Ova pitanja su, zapravo, afirmacije koje predstavljaju kontrast negacijama s početka.

(1) Da li je evanđelje poput Sunca obasjalo tekst propovedi?

Suština teksta izložena je u svetlu evanđelja. Iznesena je tako da je bilo jasno na koji način su Isusova smrt i vaskrsenje ispunili, preoblikovali, omogućili ili osnažili određeni koncept, bilo da se govorilo o stvaranju, polu, savezu, hramu, žrtvi, svetosti, sudu, blagoslovu, prokletstvu, čistoti, molitvi, braku, samoći, jedinstvu, pravdi, misiji, Ocu, Duhu ili bilo čemu drugom. Ukratko, pokazano je u kakvom su odnosu suština teksta i spasonosno Isusovo delo. Nijedna propoved istinski centrirana evanđeljem ne bi naišla na odobravanje u sinagogi ili džamiji.

(2) Da li je evanđelje poput Sunca obasjalo život slušaoca?

Evanđelje je obasjalo ne samo suštinu teksta, već i život slušaoca. Centralnost evanđelja obasjala  je i tumačenje i primenu. Ljudi su osetili poziv da život žive kao odgovor na evanđelje. U svetlu Božije milosti u Hristu, neverni su podstaknuti da se pokaju, poveruju i spasu se. U svetlu Božije milosti u Hristu, verni su bili ohrabreni da svuku svog starog čoveka i, obnovivši svoj um, obuku novog. Iz propovedi istinski centrirane evanđeljem zaista sija svetlo koje menja život. Imperativi evanđelja proizilaze iz indikativa, a ni jedno ni drugo ne sme da bude zanemareno.

(3) Da li je evanđelje poput Sunca obasjalo srce propovednika?

Bolje je s poštovanjem spomenuti evanđelje, nego ga uopšte ne pominjati. Međutim, u propovedi centriranoj evanđeljem samog propovednika obuzele su istine iz teksta. On sâm je video svetlost i osetio toplotu Sunca, pa stoji pred zajednicom osećajući se manje kao Pluton, a više kao Merkur. On sâm kliče u Hristu. Zbog toga je revan u svojoj želji da mu se zajednica pridruži u radosti. Njegova objava evanđelja ne liči na lošu uvodnu reč, već na vest sa naslovne strane!

NEDOKUČIVO!

Ovo je propovedanje istinski centrirano evanđeljem: propovedanje prilikom kojeg evanđelje poput Sunca iz teksta obasjava slušaoce i propovednika. Jedino što bi tu moglo biti nedokučivo bilo bi da centralnost evanđelja definišemo kao nešto manje od toga. Stoga razmislite o negacijama. Utvrdite dijagnozu. Naučite kako da evanđelje propovedate kao Sunce koje „na jednom kraju neba izlazi i kruži do drugog. Ništa nije skriveno od vreline njegove“ (Psalam 19:6). Propoved centrirana evanđeljem jeste propoved iz koje evanđelje sija.


Ovaj članak je originalno preveden i objavljen od strane Hriscansko Udruzenje Projekat Timotej. Posetite njihovu web-stranicu kako biste našli slične izvore.

Više označeno pod: articles